© 2018 ZIPORHAREFESH

שלומי צ׳רקה

שני שירי דחייה, את האחד כתב גלעד כהנא ואת השני כתב ג'נגו (עמיר רוסיאנו)

השירים נכתבו כתגובה לקילוז'יי -הכותבים קיבלו את העמודים ללא הטקסט,
ושלחו חזרה קבצי וורד עם שירים והשירים הולבשו.